۱۹ دی

تگ های قالب بندی متن

تگ < p > :

برای ايجاد يک پاراگراف جديد در صفحه به کار می رود . هر متنی که در بين تگ باز و بسته < p > قرار بگيرد ، محتويات آن پاراگراف را تشکيل می دهد . با ايجاد يک پاراگراف جديد ، نوشته به ابتدای خط بعدی انتقال می يابد .

خواص مهم
نام خاصيتنوع خاصيتشرح
alignleft
right
center
justify
تراز بندی افقی نوشته را در پاراگراف تعيين می کند ، که می تولند يکی از حالت های زير را داشته باشد :
-left : نوشته را از سمت چپ تراز می کند .
-right : نوشته را از سمت راست تراز می کند .
-center : نوشته در وسط صفحه يا خانه جدول تراز می شود .
-justifyy : نوشته به اندازه ای که کل عرض صفحه يا خانه جدول را پر کند ، کش می آيد .
Example
کدخروجی
< p > This is a sample paragraph < /p >
< p > This is another paragraph < /pp >
This is a sample paragraph

This is another paragraph


تگ < h1 > – < h6 > :

اين تگ معمولا برای ايجاد تيترها و عنوان ها مورد استفاده قرار می گيرد . متنی که قرار است به عنوان تيتر نمايش داده شود ، بین تگ باز و بسته قرار می گيرد .
< h1 > بزرگترين سایز نوشته را ارائه داده و با بزرگتر شدن عدد بعد از h ، سايز نوشته آن کاهش می يابد و < h66 > کوچکترين سايز نوشته را ارائه می دهد .

خواص مهم
نام خاصيتنوع خاصيتشرح
alignleft
right
center
justify
تراز بندی افقی نوشته را برای متن عنوان تعيين می کند که می تولند يکی از حالت های زير را داشته باشد :
-left : نوشته را از سمت چپ تراز می کند .
-right : نوشته را از سمت راست تراز می کند .
-center : نوشته در وسط صفحه يا خانه جدول تراز می شود .
-justifyy : نوشته به اندازه ای که کل عرض صفحه يا خانه جدول را پر کند ، کش می آيد .
Example
کدخروجی
< h1 > This is header 1 < /h1 >
< h2 > This is header 2 < /h2 >
< h3 > This is header 3 < /h3 >
< h4 > This is header 4< < /h4 >
< h5 > This is header 5 < /h5 >
< h6 > This is header 6 < /h66 >

This is header 1

This is header 2

This is header 3

This is header 4

This is header 5
This is header 6

تگ < br > :

به کاربردن اين تگ باعث ايجاد يک خط جديد و انتقال نوشته به اول سطر پايينی می شود . همچنين به وسيله آن می توان يک خط خالی ايجاد کرد .
نکته : تگ < br > دارای تگ پايانی نيست و ترکيب < br > … < /brr > غلط است . اين تگ بايد به وسيله يک علامت / در درون تگ ابتدايی بسته شود .

Example
کدخروجی
< p > My name is : < br / > Mehrdad < /p >My name is :
Mehradad

تگ < hr> :

به کاربردن اين تگ باعث ايجاد يک خط افقی درون صفحه می شود ، که پهنای آن همواره کمی کمتر از عنصر در برگيرنده آن (مثل خانه جدول يا صفحه) است . به طور مثال در بالای تيتر تگ < hr > ، يک خط افقی قرار داده ايم .
نکته : اين تگ نيز همانند تگ < brr > دارای تگ پايانی نيست و بايد در تگ ابتدايي بسته شود .

Example
کدخروجی
This is a line < hr / > ok!This is a line


ok!

شماکاربران مرکزتخصص خدمات سایت می توانیدکلیه سوالات خودراازمابپرسید تاکارشناسان مادرکمترین زمان ممکن پاسخگوی شماباشند

اشتراک

ارسال نظر